Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

VOľBY DO ORGáNOV SAMOSPRáVY 2018
napísané 12.7.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 28.8.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Informácia pre nezávislých kandidátov: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

13.10.2018VZN č. 11_2015 o umiestňovaní volebných plagátov v obci Rosina. (352.2 KB)pdf
12.10.2018Pozvánka na prvé zasadnutie OkVK (104.8 KB)pdf
26.9.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Rosine (373.3 KB)pdf
25.9.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Rosina (142 KB)pdf
4.9.2018Volebné okrsky a miestnosti (117.6 KB)pdf
4.9.2018Vymenovanie zapisovateľov OVK (107.3 KB)pdf
28.8.2018Určenie osôb zodpovedných za organizačnú a technickú prípravu volieb (84.5 KB)pdf
27.8.2018Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie (107.3 KB)pdf
27.8.2018Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK (98.5 KB)pdf
13.8.2018Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu (113.2 KB)pdf
18.7.2018Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí (104.8 KB)pdf
12.7.2018Informácie pre voliča (20.5 KB)docx

Nové dokumenty

Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce