Hrobové miesta

ÚRADNÁ TABUĽA
napísané 20.2.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 5.9.2018

V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a Článku 5 Všeobecne záväzného nariadenia obce Rosina č. 3/2016 právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Upozorňujeme príbuzných, že prevádzkovateľ pohrebiska má právo po uplynutí doby 3 rokov,  v prípade nezáujmu o hrobové miesto, považovať túto skutočnosť ako nezáujem o prenájom a tým aj súhlas na jeho zrušenie.

Vyzývame touto cestou nájomcov hrobových miest , u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavili na Obecný úrad Rosina.

 

 

 

B23

Anna Kotrbancová, Štefan Kotrbanec

   

B67

Neznámy

B127

Anna Cingelová

B143

Neznámy

B159

Františka Bičanovská, Lucia Tvrdá, Štefan Bičanovský, Jozef Tvrdý

B163

Milan Zvarík

B168

Františka Janíková,

Benedikt Janík, Julius Majtán

B182

Anna Smiešková, Mikuláš Smieško

B181

Neznámy

B185

Neznámy

B200

Koloman Porubčanský

C5

Alojz Bičanovský, Helena Bičanovksá

C17

Neznámy

C32

Anton Bičanovský

C66

Neznámy

C92

Anna Antalová, Michal Antal

   

C140

Lucia Kováčová, Imrich Kováč

   
 D133

Neznámy

D135

Neznámy

D132

Neznámy

D119

Neznámy

D116

Neznámy

D113

Neznámy

D104

Neznámy

D103

Neznámy

D101

Milka Kubicová

D78

Neznámy

D74

Dušan Maťko

D36

Ondrej Janík, Emília Janíková

   

D6

Miroslav Paur

   

A151

Matuš Bičanovský

A125

Matúš Zabojnik

A127

Jozef Berzák

A129

Františka Studená

A114

Agneša Bičanovská, Mária Bičanovská

A79

Neznámy

   

A71

Anna Janíková, Ivan + Matúš Janík

A59

Alžbeta Kováčová, Juraj Kováč

 D107  
Neznámy

A23

Terézia Zvaríková

A2

Rodina Bukovinská

 

 

 

Nové dokumenty