Všeobecne záväzné nariadenia obce Rosina - archív

NARIADENIA OBCE
napísané 21.12.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 20.3.2019

2019

28.4.2017 VZN č.1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (502.4 KB)pdf
10.9.2012VZN 2/2012 o zvláštnom užívaní ciest (22 KB)docx

2015

21.12.2015VZN č.8 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a... (854.2 KB)pdf
14.12.2015VZN č.9/2015 o dani z nehnuteľností (1.7 MB)pdf

2014

10.12.2014VZN Obce Rosina č. 6/2014 o dani z nehnuteľnosti a o dani za psa na rok 2015 (88.5 KB)doc
10.12.2014VZN obce Rosina č. 5/2014 o miestnych daniach na rok 2015 (32.5 KB)docx
30.6.2014VZN č. 4-2014 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ (37 KB)doc
28.4.2014VZN č.1/2014 obce Rosina o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce (114 KB)doc
17.12.2013VZN obce Rosina č. 4/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014 (80 KB)doc
17.12.2013VZN obce Rosina č. 3/2013 o miestnych daniach na rok 2014 (31.4 KB)docx
25.11.2013Nariadenie č.6/2013 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu obce Rosina (1 MB)pdf

2013

26.4.2013VZN 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Rosina (76.5 KB)doc

2012

31.12.2012VZN 5/2012 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Rosina (64.5 KB)doc
31.12.2012VZN 4/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2013 (84.5 KB)doc
31.12.2012VZN 3/2012 o miestnych daniach na rok 2013 (30.9 KB)docx

2011

15.12.2011VZN 9/2011: o dani z nehnuteľnosti (70 KB)doc
15.12.2011VZN 8/2011: o miestnych daniach na rok 2012 (69.5 KB)doc
15.12.2011VZN 7/2011: o podmienkach poskytovania niektorých sociálnych služieb, opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za niektoré sociálne služby, opatrovateľskú službu (132 KB)doc
9.9.2011VZN 4/2011: o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni (38.3 KB)pdf
9.9.2011VZN 5/2011: o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (36.1 KB)pdf
9.9.2011VZN 6/2011: o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (34 KB)pdf

2008

15.12.2008VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2009 (65.5 KB)doc
15.12.2008VZN o miestnych daniach (68 KB)doc

2002

1.1.2002VZN obce Rosina o odpadoch na rok 2002 (1.5 MB)pdf

Nové dokumenty

 
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 67/2019
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 66/2019
16.8.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
16.8.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Združenie Pozemky Rosina - Bôrka
16.8.2019 Ostatné zmluvy 2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE
15.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 65/2019
15.8.2019 Zmluvy o dielo
Zmluva o dielo č.23/2019
14.8.2019 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – Petra Pavlovičová
14.8.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Zmluva o nájme KD
12.8.2019 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – 11692 – Rosina – predĺženie NNS“.
12.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.64/2019
12.8.2019 zápisnice a uznesenia 2019
Zápisnica č.5/2019 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 17. júla 2019


Projekty a aktivity obce