VZN platné pre rok 2016

NARIADENIA OBCE
napísané 10.6.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 12.4.2017

Z roku 2017

28.4.2017 VZN č.1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (502.4 KB)pdf

Z roku 2016

9.1.2017 VZN č. 7/2016 o docasnom obmedzeni alebo zakaze uzivania pitnej vody (786.4 KB)pdf
4.11.2016 VZN č. 5_2016 o podnikateľskej činnosti (1.9 MB)pdf
4.11.2016 VZN č. 6_2016 o opatrovateľskej službe (2.2 MB)pdf
4.11.2016 VZN č. 4_2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (2.2 MB)pdf
19.7.2016VZN č. 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (cintorínsky poriadok) (3.4 MB)pdf
19.7.2016 VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (2 MB)pdf
19.7.2016VZN č. 1/2016 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN-O Rosina (1.1 MB)pdf

Z roku 2015

21.12.2015VZN č.7 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (366.9 KB)pdf
14.12.2015VZN č.9/2015 o dani z nehnuteľností (1.7 MB)pdf
14.12.2015VZN č.11/2015 o umiestňovaní volebných plagátov (352.2 KB)pdf
14.12.2015VZN č.10/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO (1.4 MB)pdf
21.10.2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Rosina (2.5 MB)pdf
21.10.2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o dani za ubytovanie na území obce Rosina (1.2 MB)pdf
21.10.2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o dani za využívanie verejného priestranstva na území obce Rosina (1 MB)pdf
5.8.2015VZN č.3/2015 o určení školského obvodu základnej školy na území Obce Rosina (536.1 KB)pdf
5.8.2015VZN č.2/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (302.6 KB)pdf
14.4.2015VZN č. 1/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Rosina (1.3 MB)pdf
28.4.2017Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 (320.6 KB)pdf
11.4.2016Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy... (324.5 KB)pdf

Z roku 2014

14.11.2014Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.4 Územného plánu obce Rosina (1.4 MB)pdf
1.7.2014Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Rosina (77.5 KB)docx
1.7.2014Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Rosina (67 KB)docx
28.4.2014Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.3 Územného plánu obce Rosina (1.9 MB)pdf
28.4.2014Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.2 Územného plánu obce Rosina (2 MB)pdf

Z roku 2013

26.4.2013VZN 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (90.5 KB)doc

Z roku 2012

10.9.2012VZN 2/2012 o zvláštnom užívaní ciest (22 KB)docx
6.7.2012VZN 1/2012 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce (33.5 KB)doc

Z roku 2011

15.12.2011VZN 11/2011: o parkovaní vozidiel a umiestňovanie rôznych vecí na verejných priestranstvách na území obce Rosina (46.5 KB)doc
15.12.2011VZN 10/2011: o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (41 KB)doc
27.6.2011VZN 3/2011: O záväznej časti Územného plánu obce Rosina (262 KB)doc
29.4.2011VZN 2/2011: O ochrane životného prostredia na území obce Rosina (44.6 KB)pdf
11.3.2011VZN 1/2011: O chove zvierat na území obce Rosina (87.5 KB)doc

Z roku 2008

28.8.2008o mieste a čase zápisu dieťaťa . . . o výške príspevku za pobyt dieťaťa . . . (76 KB)doc
Platné v časti e) „o zložení školskej samosprávy pri Základnej škole s materskou školou Rosina č.624, zriadenou Obcou Rosina“.

 

Nové dokumenty

 
22.8.2017 Úradná tabuľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby – 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22.8.2017 Voľby do orgánov samospravnych krajov 2017
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 623
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 622
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 621
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 613
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 618
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 615
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 614
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 617
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 616
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 620
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 619
17.8.2017 Úradná tabuľa
Odstúpenie spisu – Peter Jaššo, Ing. Marcel Jaššo, Ing. Roman Jaššo, Mgr. Marcela Jaššová, Anna Jaššová
17.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o zmene a doplnení podkladov pre rozhodnutie – KNAPECSTEEL, s.r.o.
17.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č.75/2017
15.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 612


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript