VZN platné pre rok 2019

NARIADENIA OBCE
napísané 10.6.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 18.7.2019

Z roku 2019

 

18.7.2019VZN č.2/2019 o výše príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (697.2 KB)pdf
18.7.2019VZN č.1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malý zdrojom znečisťovania na území obce Rosina (823.4 KB)pdf

Z roku 2017

19.10.2017VZN č.3/2017 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje v obci Rosina (1.6 MB)pdf
19.10.2017VZN č. 2/2017 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 6 Územného plánu obce Rosina (695.4 KB)pdf

Z roku 2016

9.1.2017 VZN č. 7/2016 o docasnom obmedzeni alebo zakaze uzivania pitnej vody (786.4 KB)pdf
4.11.2016 VZN č. 5_2016 o podnikateľskej činnosti (1.9 MB)pdf
4.11.2016 VZN č. 6_2016 o opatrovateľskej službe (2.2 MB)pdf
4.11.2016 VZN č. 4_2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (2.2 MB)pdf
19.7.2016VZN č. 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (cintorínsky poriadok) (3.4 MB)pdf
19.7.2016 VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (2 MB)pdf
19.7.2016VZN č. 1/2016 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN-O Rosina (1.1 MB)pdf

Z roku 2015

21.12.2015VZN č.7 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (366.9 KB)pdf
14.12.2015VZN č.11/2015 o umiestňovaní volebných plagátov (352.2 KB)pdf
14.12.2015VZN č.10/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO (1.4 MB)pdf
21.10.2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Rosina (2.5 MB)pdf
21.10.2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o dani za ubytovanie na území obce Rosina (1.2 MB)pdf
21.10.2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o dani za využívanie verejného priestranstva na území obce Rosina (1 MB)pdf
5.8.2015VZN č.3/2015 o určení školského obvodu základnej školy na území Obce Rosina (536.1 KB)pdf
5.8.2015VZN č.2/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (302.6 KB)pdf
14.4.2015VZN č. 1/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Rosina (1.3 MB)pdf
3.1.2018 Dodatok č.3 k VZN 1/2015 (355 KB)pdf
28.4.2017Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 (320.6 KB)pdf
11.4.2016Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy... (324.5 KB)pdf

Z roku 2014

14.11.2014Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.4 Územného plánu obce Rosina (1.4 MB)pdf
1.7.2014Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Rosina (77.5 KB)docx
1.7.2014Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Rosina (67 KB)docx
28.4.2014Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.3 Územného plánu obce Rosina (1.9 MB)pdf
28.4.2014Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.2 Územného plánu obce Rosina (2 MB)pdf

Z roku 2013

26.4.2013VZN 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (90.5 KB)doc

Z roku 2012

6.7.2012VZN 1/2012 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce (33.5 KB)doc

Z roku 2011

15.12.2011VZN 11/2011: o parkovaní vozidiel a umiestňovanie rôznych vecí na verejných priestranstvách na území obce Rosina (46.5 KB)doc
15.12.2011VZN 10/2011: o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (41 KB)doc
27.6.2011VZN 3/2011: O záväznej časti Územného plánu obce Rosina (262 KB)doc
29.4.2011VZN 2/2011: O ochrane životného prostredia na území obce Rosina (44.6 KB)pdf
11.3.2011VZN 1/2011: O chove zvierat na území obce Rosina (87.5 KB)doc

Z roku 2008

28.8.2008o mieste a čase zápisu dieťaťa . . . o výške príspevku za pobyt dieťaťa . . . (76 KB)doc
Platné v časti e) „o zložení školskej samosprávy pri Základnej škole s materskou školou Rosina č.624, zriadenou Obcou Rosina“.

 

Nové dokumenty

 
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing.Ľubomír Machyna, Mgr. Katarína Machynová - rozšírenie verejného STL plynovodu
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing. Martin Janžo, Bc. Jozef Chovanec - rozvod plynu a SLP
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania - Ing.arch. Tibor Kočuta, Bc.Petra Kočutová – novostavba RD, prípojky IS, prístupová komunikácia, studňa
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Miloš Kozmon, Eva Kozmonová – novostavba RD, prípojky IS
14.10.2019 Úradná tabuľa
Predloženie odvolania na vyjadrenie účastníkom konania – MUDr.Pavol Šulan
14.10.2019 Zmluvy o dielo
Zmluva č.30/2019 o vytvorení diela o autorskom práve
14.10.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie – I. etapa
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta č.726 - Dodatok č.1
11.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 93/2019
10.10.2019 Faktúry prijaté
Prijaté faktúry 01.09.2019.-30.09.2019
10.10.2019 Úradná tabuľa
Výzva na predkladanie ponúk - "Dodávka a inštalácia prvkov detského ihriska"
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 92/2019
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Ing. Tomáš Barilič, Ing. Andrea Bariličová – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Branislav Fizik, Monika Fiziková – novostavba 2 RD, 2x prípojky IS, 2x žumpa
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Veronika Majtánová – prístupová komunikácia
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Ing. Jozef Roman – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Ostatné informácie
ODKALISKO ROSINA - REAKCIA STAROSTU
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 91/2019


Projekty a aktivity obce