Rosina ako farnosť (20. stor. a súčasnosť)

OBEC
napísané 3.6.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 5.12.2018

básnik Pavol Gašparovič Hlbina, Matej Burlas, Štefan Laitman, Jozef Rudinský, Emil Januš, Vojtech Magnusek. Po 2. svetovej vojne tu pôsobili kapláni: Štefan Hričovský, Adam Dupkala, Jozef Mikula, Eduard Mokráš.

R. 1954 bol v Rosine kaplánom prof. ThDr. Anton Bagin, ktorý bol posledným kaplánom v Rosine. Pôsobil na Cyrilo-Metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave ako profesor cirkevných dejín a umenia.

Farári a správcovia farnosti:
1939 – 1940 Štefan Hudec, zomrel v roku 1989, pochovaný je v Kysuckom Novom Meste
1940 – 1958 Anton Piterka, zomrel tu cez Veľký týždeň, pochovaný je v Hrušovanoch
1958 – 1961 Jozef Minárik, zomrel v roku 1991, pochovaný v Brodne
1961 – 1962 Ladislav Kýška, kanonik sídelnej kapituly v Nitre
1962 – 1969 Jozef Kúdela (1915 – 1992), pochovaný je vo svojom rodisku v Čajkove pri Leviciach
1969 – 1981 Michal Gallo (1916 – 1981), zomrel v Rosine po Veľkej noci, pochovaný je v Dobrej pri Trenčíne
1981 – 1987 Pavol Majtán, teraz ako duchovný na odpočinku vo Veľkej Hradnej
1987 – 1997 Emil Floriš, ThDr., PhD. (1955 - 2016), zomrel v roku 2016, pochovaný je v Rosine
1997 – 2012  Ondrej Rašovec, PaedDr. (nar. 1968), od 1. 7. 2012 farárom v Oščadnici
2012 – Stanislav Vnuk (nar. 1973) 

Matriky Rímskokatolíckeho farského úradu v Rosine sú uložené v štátnom archíve v Bytči, a to matrika narodených, sobášených a zomrelých od roku 1734 do roku 1866. Niektoré záznamy, odpisy a písom-nosti sa nachádzajú na Biskupskom úrade v Nitre.
Do roku 2004 patrila do rosinskej farnosti aj filiálka Trnové, ktorá bola 1. júla 2003 zriadená nitrian-skym biskupstvom ako farnosť svätých Cyrila a Metoda.

Počas pôsobenia dp. Emila Floriša, vynikajúceho kazateľa a dušpastiera, bol v r. 1991 postavený dom smútku v areáli cintorína, na mieste pôvodnej hrobárskej náraďovne. O niekoľko rokov neskôr bol zrekonštruovaný exteriér kostola. Vdp. Floriš sa zaslúžil o postavenie nového kostola sv. Cyrila a Metoda v Trnovom.
Dr. Ondrej Rašovec, ktorý bol správcom farnosti v Rosine od r. 1997, sa pričinil o mnohé renovácie v rosinskej farnosti: v rokoch 2000 – 2003 bola postavená nová farská budova v Trnovom (vzápätí bola zriadená farnosť Trnové), zrekonštruovali sa kaplnky v Rosine, ako aj kostol (interiér, exteriér a strecha, nové hodiny na veži). V r. 2004 sa začala výstavba novej farskej budovy v Rosine, ktorá bola dokončená r. 2005. 11. mája 2006 ju posvätil nitriansky biskup Viliam Judák.

Od júla 2011 reštaurátori  odkrývali pôvodnú interiérovú výmaľbu kostola od známeho výtvarného umelca Jozefa Hanulu z r. 1904, ktorá bola počas takmer storočia prekrytá viacerými vrstvami náterov, pričom boli viaceré ornamenty zamaľované. Do Vianoc 2012 sa zreštaurovali nástenné maľby svätyne (počas rekonštrukcie sa konali sv. omše v dome smútku, neskôr v kultúrnom dome), do veľkonočných sviatkov už boli zreštaurované všetky nástenné maľby kostola.

V máji 2012 správca farnosti vdp. O. Rašovec po pátraní spolu s archivármi biskupského úradu zistil, že rosinský farský kostol nebol nikdy konsekrovaný, len požehnaný (benedikovaný). Preto sa rozhodol pozvať žilinského biskupa Tomáš Galisa, aby náš kostol aj slávnostne posvätil (dedikoval). Pri tejto príležitosti reštaurátori namaľovali na stĺpy kostola konsekračné kríže –  tie počas aktu posvätenia pomazal biskup a zároveň uložil do nového obetného oltára relikvie sv. Terézie Margity. Slávnostná konsekrácia kostola sa uskutočnila 7. júla 2012.

Nové dokumenty

 
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing.Ľubomír Machyna, Mgr. Katarína Machynová - rozšírenie verejného STL plynovodu
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing. Martin Janžo, Bc. Jozef Chovanec - rozvod plynu a SLP
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania - Ing.arch. Tibor Kočuta, Bc.Petra Kočutová – novostavba RD, prípojky IS, prístupová komunikácia, studňa
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Miloš Kozmon, Eva Kozmonová – novostavba RD, prípojky IS
14.10.2019 Úradná tabuľa
Predloženie odvolania na vyjadrenie účastníkom konania – MUDr.Pavol Šulan
14.10.2019 Zmluvy o dielo
Zmluva č.30/2019 o vytvorení diela o autorskom práve
14.10.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie – I. etapa
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta č.726 - Dodatok č.1
11.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 93/2019
10.10.2019 Faktúry prijaté
Prijaté faktúry 01.09.2019.-30.09.2019
10.10.2019 Úradná tabuľa
Výzva na predkladanie ponúk - "Dodávka a inštalácia prvkov detského ihriska"
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 92/2019
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Ing. Tomáš Barilič, Ing. Andrea Bariličová – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Branislav Fizik, Monika Fiziková – novostavba 2 RD, 2x prípojky IS, 2x žumpa
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Veronika Majtánová – prístupová komunikácia
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Ing. Jozef Roman – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Ostatné informácie
ODKALISKO ROSINA - REAKCIA STAROSTU
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 91/2019


Projekty a aktivity obce