Rosina ako farnosť (20. stor. a súčasnosť)

OBEC
napísané 3.6.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 25.8.2014

básnik Pavol Gašparovič Hlbina, Matej Burlas, Štefan Laitman, Jozef Rudinský, Emil Januš, Vojtech Magnusek. Po 2. svetovej vojne tu pôsobili kapláni: Štefan Hričovský, Adam Dupkala, Jozef Mikula, Eduard Mokráš.

R. 1954 bol v Rosine kaplánom prof. ThDr. Anton Bagin, ktorý bol posledným kaplánom v Rosine. Pôsobil na Cyrilo-Metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave ako profesor cirkevných dejín a umenia.

Farári a správcovia farnosti:
1939 – 1940 Štefan Hudec, zomrel v roku 1989, pochovaný je v Kysuckom Novom Meste
1940 – 1958 Anton Piterka, zomrel tu cez Veľký týždeň, pochovaný je v Hrušovanoch
1958 – 1961 Jozef Minárik, zomrel v roku 1991, pochovaný v Brodne
1961 – 1962 Ladislav Kýška, kanonik sídelnej kapituly v Nitre
1962 – 1969 Jozef Kúdela (1915 – 1992), pochovaný je vo svojom rodisku v Čajkove pri Leviciach
1969 – 1981 Michal Gallo (1916 – 1981), zomrel v Rosine po Veľkej noci, pochovaný je v Dobrej pri Trenčíne
1981 – 1987 Pavol Majtán, teraz ako duchovný na odpočinku vo Veľkej Hradnej
1987 – 1997 Emil Floriš, ThDr., PhD. (nar. 1955), dnes je dekanom v Čadci a cirkevným sudcom Žilinskej diecézy
1997 – 2012  Ondrej Rašovec, PaedDr. (nar. 1968), od 1. 7. 2012 farárom v Oščadnici
2012 – Stanislav Vnuk (nar. 1973) 

Matriky Rímskokatolíckeho farského úradu v Rosine sú uložené v štátnom archíve v Bytči, a to matrika narodených, sobášených a zomrelých od roku 1734 do roku 1866. Niektoré záznamy, odpisy a písom-nosti sa nachádzajú na Biskupskom úrade v Nitre.
Do roku 2004 patrila do rosinskej farnosti aj filiálka Trnové, ktorá bola 1. júla 2003 zriadená nitrian-skym biskupstvom ako farnosť svätých Cyrila a Metoda.

Počas pôsobenia dp. Emila Floriša, vynikajúceho kazateľa a dušpastiera, bol v r. 1991 postavený dom smútku v areáli cintorína, na mieste pôvodnej hrobárskej náraďovne. O niekoľko rokov neskôr bol zrekonštruovaný exteriér kostola. Vdp. Floriš sa zaslúžil o postavenie nového kostola sv. Cyrila a Metoda v Trnovom.
Dr. Ondrej Rašovec, ktorý bol správcom farnosti v Rosine od r. 1997, sa pričinil o mnohé renovácie v rosinskej farnosti: v rokoch 2000 – 2003 bola postavená nová farská budova v Trnovom (vzápätí bola zriadená farnosť Trnové), zrekonštruovali sa kaplnky v Rosine, ako aj kostol (interiér, exteriér a strecha, nové hodiny na veži). V r. 2004 sa začala výstavba novej farskej budovy v Rosine, ktorá bola dokončená r. 2005. 11. mája 2006 ju posvätil nitriansky biskup Viliam Judák.

Od júla 2011 reštaurátori  odkrývali pôvodnú interiérovú výmaľbu kostola od známeho výtvarného umelca Jozefa Hanulu z r. 1904, ktorá bola počas takmer storočia prekrytá viacerými vrstvami náterov, pričom boli viaceré ornamenty zamaľované. Do Vianoc 2012 sa zreštaurovali nástenné maľby svätyne (počas rekonštrukcie sa konali sv. omše v dome smútku, neskôr v kultúrnom dome), do veľkonočných sviatkov už boli zreštaurované všetky nástenné maľby kostola.

V máji 2012 správca farnosti vdp. O. Rašovec po pátraní spolu s archivármi biskupského úradu zistil, že rosinský farský kostol nebol nikdy konsekrovaný, len požehnaný (benedikovaný). Preto sa rozhodol pozvať žilinského biskupa Tomáš Galisa, aby náš kostol aj slávnostne posvätil (dedikoval). Pri tejto príležitosti reštaurátori namaľovali na stĺpy kostola konsekračné kríže –  tie počas aktu posvätenia pomazal biskup a zároveň uložil do nového obetného oltára relikvie sv. Terézie Margity. Slávnostná konsekrácia kostola sa uskutočnila 7. júla 2012.

Nové dokumenty

 
23.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č. 76/2017
23.8.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
23.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Jaromír Brezáni
22.8.2017 Úradná tabuľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby – 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22.8.2017 Voľby do orgánov samospravnych krajov 2017
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 622
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 623
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 621
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 613
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 618
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 615
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 614
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 617
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 616
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 620
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 619
17.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o zmene a doplnení podkladov pre rozhodnutie – KNAPECSTEEL, s.r.o.
17.8.2017 Úradná tabuľa
Odstúpenie spisu – Peter Jaššo, Ing. Marcel Jaššo, Ing. Roman Jaššo, Mgr. Marcela Jaššová, Anna Jaššová
17.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č.75/2017


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript