Informácia o vydávaní hlasovacích preukazov

VOĽBY DO NR SR 2016
napísané 11.2.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 11.2.2016

Voliči, ktorí sa v deň volieb nebudú zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska, môžu osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, najneskôr však v posledný pracovný deň pred konaním volieb, t. j. 04.03.2016 do 13. hod. na Obecnom úrade v Rosine u p. Petra Ďurošku alebo u p. Aleny Porubčanskej, tel. 041/5983278.
Ak volič požiada o hlasovací preukaz písomne v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom) je potrebné, aby žiadosť bola doručená obecnému úradu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr 15.02.2016. Na žiadosti doručené obci po uvedenom termíne sa neprihliada.

Nové dokumenty