Úradná tabuľa

DOKUMENTY
napísané 11.4.2014 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 10.10.2015

14.11.2019Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie (305.5 KB)pdf
28.10.2019Rozsah hodnotenia "Rekultivácia odkaliska ŽT, a.s. Žilina" (900.1 KB)pdf
28.10.2019Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky "Rekonštrukcia ihriska" (74.4 KB)pdf
9.7.2019Záverečný účet Rosina 2018 (277.1 KB)pdf
1.7.2019VZN 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania na území obce Rosina (163.2 KB)pdf
1.7.2019VZN 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (157.6 KB)pdf
3.6.2019NÁVRH-VZN 02/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, režijných nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni (648.8 KB)pdf
10.4.2019Návrh-Záverečný účet Obce Rosina za rok 2018 (638.2 KB)pdf
1.4.2019Oznámenie o zápise detí do 1. ročníka základnej školy na šk. rok 2019/2020 (146.9 KB)pdf
22.2.2019Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rosine (116.1 KB)pdf
12.2.2019Čerpanie finančného rozpočtu 2018 (456.4 KB)pdf
4.2.2019Výzva na predkladanie ponúk – Obnova a stavebné úpravy Obecného úradu Rosina Príloha č.1 (9.3 MB)zip
4.2.2019Výzva na predkladanie ponúk – Obnova a stavebné úpravy Obecného úradu Rosina Príloha č.3 (120 KB)doc
4.2.2019Výzva na predkladanie ponúk – Obnova a stavebné úpravy Obecného úradu Rosina Príloha č.2 (225 KB)pdf
4.2.2019Výzva na predkladanie ponúk – Obnova a stavebné úpravy Obecného úradu Rosina (1.9 MB)pdf
19.1.2019Voľba hlavného kontrolóra obce Rosina 2019 (15.3 KB)docx
19.11.2018Návrh plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rosina na I. polrok 2019 (208.8 KB)pdf
13.9.2018Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby pred dokončením diaľnica D1 Višňové - Dubná skala (1.7 MB)pdf
26.6.2018Zaverecny ucet obce za rok 2017 (426 KB)doc
9.5.2018Záverečný účet obce za rok 2017 - Návrh (334 KB)doc
16.11.2017Oznámenie o výrube drevín – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných prastov (SSE-D, a.s.) (979.4 KB)pdf
20.4.2017Záverečný účet obce Rosina za rok 2016 (3.3 MB)pdf
11.4.2017Zisťovanie SILC (256.4 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet na rok 2017 - výdaj (106.7 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet na r. 2017 - príjmy (87.2 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet 2017-tabuľka (74.4 KB)pdf
8.9.2016Informácia o začatí vyvlastňovania konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 282/2015 Z.z. (206.1 KB)pdf
20.5.2016Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – Žilinská teplárenská, a.s. „Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí“ (4.8 MB)pdf
12.5.2016 Záverečný účet obce za rok 2015 (2.9 MB)pdf
17.12.2015Zaslanie stanoviska - "Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí" (1.1 MB)pdf
30.6.2015Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie (409.1 KB)pdf
27.4.2015Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1000 eur za obdobie I. štvrťroka 2015 (238 KB)pdf

Nové dokumenty