Ako vybaviť drobnú stavbu

AKO VYBAVIŤ
napísané 22.3.2012 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 7.8.2014

Chystáte sa postaviť altánok, prístrešok pre auto, pivnicu, saunu alebo plot?

 1. Ide o drobné stavby, ktorých povolenie vybavíte na Obci Rosina, Stavebný úrad, Rosina č. 167, 013 22.
 2. Podľa §55 ods. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebnému úradu postačí Ohlásenie – tlačivá.


Aké sú povolené rozmery drobnej stavby?

(6) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

(7) Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

(8) Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

citované zo stavebného zákona § 139b


Ako na to?

 1. Požiadať o tlačivo na Obci Rosina (OcÚ, Rosina č. 167) alebo stiahnuť Ohlásenie drobnej stavby– tlačivá
 2. K vyplnenému tlačivu priložiť prílohy
 3. Ohlásenie drobnej stavby podať do podateľne obce
 4. Upozornenie: Drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietok!
 5. Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
               (zaplatí sa v pokladni Obecného úradu v Rosine):
   Ohlásenie drobnej stavby pre
  1. právnickú osobu     ......................... 30 eur
  2. fyzickú osobu     ......................... 10 eur

 

Nové dokumenty