Ako vybaviť výrub drevín

AKO VYBAVIŤ
napísané 22.3.2012 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 9.2.2016

Za drevinu sa považuje strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu. Je zakázané dreviny ničiť a poškodzovať, vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádzajú, je povinný sa o ne starať, najmä ich ošetrovať a udržiavať. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny (obce, ak si túto pôsobnosť nevyhradil obvodný úrad životného prostredia). Súhlas obce s výrubom dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub. Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie zlého zdravotného stavu dreviny, nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch a narušenie stability stavby ich koreňovým systémom.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, tzn. od 31. októbra do 31. marca príslušného roka.

 

Žiadosť o výrub dreviny obsahuje:

  • meno, priezvisko a dresu žiadateľa
  • údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie (k.ú., druh pozemku, č. parcely)
  • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku /ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy/, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom /správcom, nájomcom/, jeho stanovisko
  • špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať (druh, počet, obvod kmeňa vo výške 1,3 m, zdravotný stav)
  • odôvodnenie žiadosti

 

K žiadosti sa priloží:

  1. Výpis z listu vlastníctva resp. iný doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom drevina rastie.
  2. Snímku z katastrálnej mapy resp. geometrický plán. Do tohto dokladu zakresliť dreviny, ktoré sú predmetom výrubu. V teréne musí byť zrejmá ich identifikácia podľa týchto predložených dokladov.
  3. Adresu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak adresa nie je totožná s adresou žiadateľa.

 

Správny poplatok:

  1. Fyzická osoba 6,50 € (196 Sk)
  2. Právnická osoba 66,00 € (1 988 Sk)

 

Podanie žiadosti: - do podateľne OcÚ.

9.2.2016Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (17 KB)docx

Nové dokumenty