Správa obce

SAMOSPRÁVA
napísané 29.5.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 24.10.2019

Obec Rosina
013 22 Rosina č. 167

IBAN: SK75 0200 0000 0000 2022 8432
BIC: SUBASKBX
IČO: 00647519
DIČ: 2020638917Úradné hodiny

Pondelok

Úradné hodiny

8.00 – 15.00

 

Obedňajšia prestávka

11.30 – 12.00

Utorok

Úradné hodiny

8.00 – 15.00

 

Obedňajšia prestávka

11.30 – 12.00

Streda

Úradné hodiny

8.00 – 17.00

 

Obedňajšia prestávka

11.30 – 12.00

Štvrtok

Nestránkový deň

 

Piatok

Úradné hodiny

8.00 – 13.00

 

Obedňajšia prestávka

11.30 – 12.00

Starosta
Ing. Jozef MACHYNA
tel: 041/59 832 78
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Zástupca starostu
Ing. Peter Cibulka 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Kancelária starostu
Ing. Jela HREUSOVÁ
Tel.: 041/50 000 06
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • správa registratúry
 • mzdová a personálna agenda
 • stavebná agenda
 • ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác
 • povolenie vodnej stavby
 • rozkopové povolenie
 • hlásenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • súhlas na výrub dreviny
 • rybárske lístky
 • opatrovateľská služba
 • vydávanie záväzných stanovísk a súhlasov
 • slobodný prístup k informáciám
 • sťažnosti


Katarína Ilovská
tel: 041/59 832 78
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • účtovná agenda


Emília KOTRBANCOVÁ
tel: 041/59 832 78
       0915 816 696
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • daň z ubytovania
 • daň za využívanie verejného priestranstva
 • daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
 • prevádzky
 • hotovostný platobný styk
 • obecný rozhlas, hlásenia
 • povolenia na zriadenie trhového miesta, poplatky
 • nahlasovanie ambulantného predaja
 • osvedčovanie podpisov a odpisov listín
 • dotácie


Judita MÁLIKOVÁ
tel.: 041/59 832 78
        0915 816 696
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • správa dane z nehnuteľnosti
 • správa dane za psa
 • súpisné čísla
 • osvedčovanie podpisov a odpisov listín
 • obecný rozhlas, hlásenia

Pavol TRZUBA
tel.: 041/59 832 78
        0915 816 696
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • evidencia obyvateľstva
 • odpadové hospodárstvo, poplatky
 • evidencia hrobových miest, zmluvy o nájme hrobového miesta
 • obecný rozhlas, hlásenia
 • osvedčovanie podpisov a odpisov listín
 • zabezpečenie správy knižnice
 • civilná ochrana obce

 

Hlavná kontrolórka
Ing. Mária CIGLANOVÁ
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zvolená obecným zastupiteľstvom 08.03.2013.

Starosta obce Rosina Ing. Jozef Machyna poveril zastupovaním starostu obce Rosina v rozsahu čiastočného úväzku podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Petra Cibulku dňom 01.01.2019. Poslanci obecného zastupiteľstva v Rosine zobrali poverenie starostu obce na vedomie Uznesením č. 67/2018 zo dňa 12.12.2018.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, volí a odvoláva ho OZ, jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca OZ, starostu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu (napr. prokurátora). Je volený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom určeným ako deň nástupu do práce. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ.

K hlavným úlohám kontrolóra patrí kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, predkladanie plánu kontrolnej činnosti, vypracúvanie odborných stanovísk k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce a predkladanie správy o kontrolnej činnosti.

 

 

Nové dokumenty