Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

VOľBY DO ORGáNOV SAMOSPRáVY 2018
napísané 12.7.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 28.8.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Informácia pre nezávislých kandidátov: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

13.10.2018VZN č. 11_2015 o umiestňovaní volebných plagátov v obci Rosina. (352.2 KB)pdf
26.9.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Rosine (373.3 KB)pdf
25.9.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Rosina (142 KB)pdf
4.9.2018Volebné okrsky a miestnosti (117.6 KB)pdf
4.9.2018Vymenovanie zapisovateľov OVK (107.3 KB)pdf
28.8.2018Určenie osôb zodpovedných za organizačnú a technickú prípravu volieb (84.5 KB)pdf
27.8.2018Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie (107.3 KB)pdf
27.8.2018Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK (98.5 KB)pdf
13.8.2018Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu (113.2 KB)pdf
18.7.2018Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí (104.8 KB)pdf
12.7.2018Informácie pre voliča (20.5 KB)docx

Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce