Urbár Rosina Vás pozýva na riadne zhromaždenie dňa 10. 3. 2018

POZVÁNKA
napísané 7.2.2018 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 7.2.2018

Pozemkové spoločenstvo, Urbár Rosina, 013 22 Rosina Vás pozýva na riadne zhromaždenie členov spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Rosine dňa 10.3.2018 o 16:00 hod.

Program:

 1. Prezentácia účastníkov (15:00 – 16:00 hod.)
 2. Otvorenie
 3. Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, voľba zapisovateľa
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Schválenie programu
 6. Správa o činnosti PS Urbár Rosina v roku 2017
 7. Správa OLH ( odborného lesného hospodára ) o činnosti v roku 2017
 8. Správa o hospodárení PS Urbár Rosina v roku 2017
 9. Správa DR
 10. Správa o odčlenení časti majetku
 11. Diskusia
 12. Prijatie uznesenia

Záver

7.2.2018Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo, Urbár Rosina (111.6 KB)pdf

Nové dokumenty