Dotácia na kompostéry

OZNAM
napísané 19.6.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 17.7.2018

Obec Rosina získala nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 137 529, 57 EUR na nákup záhradných kompostérov, ktorý dostane každá domácnosť v obci. V roku 2017 obec podala  žiadosť o poskytnutie NFP (názov projektu: „ Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“) z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý bol zameraný na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a vyhodnotil, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil „Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok“.

Nové dokumenty

 
18.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Zmluva o nájme KD
13.7.2018 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rosina
13.7.2018 Ostatné zmluvy 2018
Hromadná licenčná zmluva
13.7.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Ing. Ľubomír Machyna, Mgr. Katarína Machynová
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
prenájom KD
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
12.7.2018 Voľby 2018
Informácie pre voliča


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce