Tlačivá

SAMOSPRÁVA
napísané 16.10.2011 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 3.5.2019

Stavebné tlačivá

8.8.2019Žiadosť o vydanie vyjadrenia obce k projektu stavby (35.5 KB)doc
8.4.2019Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (25.4 KB)docx
8.4.2019Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu (35.5 KB)doc
21.3.2019Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku komunikácie (32.4 KB)docx
21.3.2019Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie (32.6 KB)docx
23.1.2019Žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska k projektu stavby (33.5 KB)doc
23.1.2019Žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska k zmene účelu stavby (34 KB)doc
19.11.2018Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (71.1 KB)pdf
26.4.2018Návrh na vydanie územného rozhodnutia (69.7 KB)pdf
9.2.2018Žiadost o zmenu lehoty ukončenia stavby (stavba je začatá) (34.5 KB)doc
11.10.2017Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – vodná stavba (13.7 KB)docx
13.9.2017Ohlásenie drobnej stavby (43 KB)doc
14.6.2017Oznámenie o začatí stavby (28.5 KB)doc
13.3.2017Čestné vyhlásenie k veku stavby (13.6 KB)docx
13.3.2017Žiadosť o potvrdenie veku stavby (23.9 KB)docx
22.11.2016Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (30.5 KB)doc
20.10.2016Žiadost o povolenie vodnej stavby (16.9 KB)docx
24.2.2016Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác (47 KB)doc
7.8.2014Žiadosť o povolenie terénnych úprav (54.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (60.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (53 KB)doc
4.6.2013Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (46.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (stavba nie je začatá) (29.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia (192.4 KB)docx

Občianské tlačivá

9.1.2018Žiadosť o určenie súpisného - orientačného čísla (17.6 KB)docx
9.1.2018Žiadosť o určenie súpisného stavbe pred 01.10.1976 (16.5 KB)docx
6.12.2017Žiadosť o nepridelenie súpisného čísla (33.5 KB)doc
28.11.2017Žiadosť o vydanie potvrdenia o blízkom,príbuzenskom vzťahu (34 KB)doc
9.10.2017Žiadosť o vyjadrenie obce k vydržaniu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (34 KB)doc
7.9.2017Návrh na zrušenie trvalého pobytu (50.5 KB)doc
31.7.2017Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (188 KB)docx
4.6.2013Súhlas s prihlásením na prechodný pobyt (48.5 KB)doc
4.6.2013Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt (44 KB)doc

Sociálne tlačivá

27.10.2016Žiadosť o uzatvorenie zmluvy poskytovaní socialnej služby (57 KB)doc
26.10.2016Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (82 KB)doc
26.10.2016Výkaz o poskytovaní opatrovateľskej služby (68 KB)doc
12.10.2016Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely plnenia úhrady za sociálnu službu (14.1 KB)docx
12.10.2016Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (17.9 KB)docx

Tlačivá k životnému prostrediu

14.3.2017Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev (38 KB)doc
9.11.2016Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do úžívania - kolaudačné povolenie (17.3 KB)docx
9.11.2016Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - stavebné povolenie (17.5 KB)docx
9.2.2016Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (42 KB)doc
9.2.2016Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (17 KB)docx

Daňové tlačivá

5.12.2018Dohoda spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (37.5 KB)doc
1.1.2018Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností (12.5 KB)docx
20.10.2016Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam - platné od 1.1.2015 (5.3 MB)pdf
20.10.2016Poučenie na vyplnenie priznania (257.7 KB)pdf
20.10.2016Potvrdenie o podani priznania (128 KB)pdf
5.10.2016Vznik/zánik daňovej povinnosti PO (70.7 KB)pdf
5.10.2016Vznik/zánik daňovej povinnosti FO (71.5 KB)pdf
24.2.2016Oznámenie k dani za ubytovanie (registračný list) (20.9 KB)docx
24.2.2016Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí (21.1 KB)docx

Podnikateľské tlačivá

26.10.2016Oznámenie o zriadení prevádzkárne, o zmene všeobecného prevádzkového času (21.8 KB)docx
26.10.2016Oznámenie o ukončení prevádzky v obci Rosina (21.2 KB)docx
26.10.2016Oznámenie jednorázovej zmeny všeobecného prevádzkového času (21.4 KB)docx
24.2.2016Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (14.8 KB)docx
24.2.2016Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (13 KB)docx
24.2.2016Ohlásenie zmeny v osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka (18.3 KB)docx

Ostatné tlačivá

29.1.2019Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov (402.4 KB)pdf
4.10.2018CESTNE_VYHLASENIE (12.1 KB)docx
28.8.2017Žiadosť o vrátenie preplatku KO (15.6 KB)docx
4.3.2017Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov (14 KB)docx
4.3.2017Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad (14.2 KB)docx
26.10.2016Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Rosina (77.5 KB)doc
26.10.2016Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Rosina (77 KB)doc
26.10.2016Vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu (12.5 KB)docx

Tlačivá k množstvovému zberu komunálneho odpadu - pre podnikateľov

26.11.2019Prihláška do systému množstvového zberu (17.7 KB)docx
26.11.2019 Oznámenie zmeny do systému množstvového zberu (17.8 KB)docx
10.6.2019Odhláška zo systému množstvového zberu (15.8 KB)docx

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce