Tlačivá

SAMOSPRÁVA
napísané 16.10.2011 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 11.1.2017

Stavebné tlačivá

28.7.2017žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu (32 KB)doc
14.6.2017Oznámenie o začatí stavby (28.5 KB)doc
21.3.2017Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - vodná stavba (16.6 KB)docx
13.3.2017Čestné vyhlásenie k veku stavby (13.6 KB)docx
13.3.2017Žiadosť o potvrdenie veku stavby (23.9 KB)docx
22.11.2016Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (30.5 KB)doc
20.10.2016Žiadost o povolenie vodnej stavby (16.9 KB)docx
20.10.2016Žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska k projektu stavby (29.5 KB)doc
20.10.2016Žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska k zmene účelu stavby (30 KB)doc
24.2.2016Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác (47 KB)doc
24.2.2016Ohlásenie drobnej stavby (43 KB)doc
21.10.2015Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia (28 KB)docx
7.8.2014Žiadosť o povolenie terénnych úprav (54.5 KB)doc
27.1.2014Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia (54 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (60.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (53 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodndutia (57 KB)doc
4.6.2013Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (46.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (stavba nie je začatá) (29.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o zmenu lehoty ukončenia stavby (stavba je začatá) (28.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia (192.4 KB)docx

Občianské tlačivá

31.7.2017Ziadost_o_zrusenie_supisneho_cisla (188 KB)docx
22.9.2016 Žiadosť o určenie súpisného čísla – orientačného čísla (121 KB)doc
4.6.2013Súhlas s prihlásením na prechodný pobyt (48.5 KB)doc
4.6.2013Návrh na zrušenie trvalého pobytu (47 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o zrušenie súpisného - orientačného čísla (45 KB)doc
4.6.2013Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt (44 KB)doc

Sociálne tlačivá

27.10.2016Žiadosť o uzatvorenie zmluvy poskytovaní socialnej služby (57 KB)doc
26.10.2016Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (82 KB)doc
26.10.2016Výkaz o poskytovaní opatrovateľskej služby (68 KB)doc
12.10.2016Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely plnenia úhrady za sociálnu službu (14.1 KB)docx
12.10.2016Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (17.9 KB)docx

Tlačivá k životnému prostrediu

14.3.2017Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev (38 KB)doc
9.11.2016Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do úžívania - kolaudačné povolenie (17.3 KB)docx
9.11.2016Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - stavebné povolenie (17.5 KB)docx
9.2.2016Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (42 KB)doc
9.2.2016Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (17 KB)docx

Daňové tlačivá

28.2.2017Žiadost o zníženie dane z nehnuteľnosti (12.5 KB)docx
20.10.2016Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam - platné od 1.1.2015 (5.3 MB)pdf
20.10.2016Poučenie na vyplnenie priznania (257.7 KB)pdf
20.10.2016Potvrdenie o podani priznania (128 KB)pdf
5.10.2016Vznik/zánik daňovej povinnosti PO (70.7 KB)pdf
5.10.2016Vznik/zánik daňovej povinnosti FO (71.5 KB)pdf
24.2.2016Oznámenie k dani za ubytovanie (registračný list) (20.9 KB)docx
24.2.2016Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí (21.1 KB)docx

Podnikateľské tlačivá

26.10.2016Oznámenie o zriadení prevádzkárne, o zmene všeobecného prevádzkového času (21.8 KB)docx
26.10.2016Oznámenie o ukončení prevádzky v obci Rosina (21.2 KB)docx
26.10.2016Oznámenie jednorázovej zmeny všeobecného prevádzkového času (21.4 KB)docx
24.2.2016Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (14.8 KB)docx
24.2.2016Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (13 KB)docx
24.2.2016Ohlásenie zmeny v osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka (18.3 KB)docx

Ostatné tlačivá

4.3.2017Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov (14 KB)docx
4.3.2017Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad (14.2 KB)docx
26.10.2016Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Rosina (77.5 KB)doc
26.10.2016Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Rosina (77 KB)doc
26.10.2016Vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu (12.5 KB)docx

Tlačivá k množstevnému odberu komunálneho odpadu - pre podnikateľov

11.1.2017Odhláška z množstvového zberu (15.1 KB)docx
11.1.2017Prihláška do množstvového zberu (16.2 KB)docx
11.1.2017Žiadosť o zmenu množstvového zberu (16.2 KB)docx

Nové dokumenty

 
23.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č. 76/2017
23.8.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
23.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Jaromír Brezáni
22.8.2017 Úradná tabuľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby – 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22.8.2017 Voľby do orgánov samospravnych krajov 2017
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 622
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 623
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 621
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 613
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 618
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 615
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 614
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 617
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 616
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 620
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 619
17.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o zmene a doplnení podkladov pre rozhodnutie – KNAPECSTEEL, s.r.o.
17.8.2017 Úradná tabuľa
Odstúpenie spisu – Peter Jaššo, Ing. Marcel Jaššo, Ing. Roman Jaššo, Mgr. Marcela Jaššová, Anna Jaššová
17.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č.75/2017


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript