Starobylosť osídlenia

OBEC
napísané 19.6.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 26.11.2013

V kronike dobrovoľného hasičského zboru (ďalej DHZ) sa zas píše o archeologickom náleze – hlinenej nádobe nezvyčajného tvaru. Niekdajší dekan rosinskej farnosti p. Blažek ho zaslal na Archeologický ústav do Bratislavy, kde zistili, že je to urna z 2. stor. pred Kristom. Doterajšie nálezy datujú pohrebisko do mladšej fázy doby popolnicových pohrebísk lužickej kultúry (9. – 5. stor. pred Kristom) a žiarové popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z doby hallštatskej s mohylovými násypmi, pravdepodobne z veľkomoravských čias. V dobe bronzovej sídlil na tomto území ľud, ktorý pestoval plodiny a choval domáce zvieratá. „Mŕtvych naši predkovia spaľovali a spálené kosti s popolom vsýpali do popolníc, a tie potom ukladali do zeme. Do popolníc dávali aj ozdobu mŕtveho a v iných nádobách aj jedlo. Nad hrobom rodového náčelníka stavali mohyly, ktoré sa tu tiež našli a odkryli. To, že osídlenie je naozaj starobylé, potvrdzuje aj veľmi vzácny archeologický nález z r. 1972 – poklad 10 bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej.“ (Podľa rosinskej obecnej kroniky.)
Tieto informácie môžu poslúžiť každému obyvateľovi našej obce pri oboznamovaní sa s jej históriou.

 

Nové dokumenty

 
19.1.2018 Zápisnice a uznesenia 2017
Zápisnica č. 6/2017 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 13.12.2017
19.1.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
výpožička KD
17.1.2018 Objednávky 2018
Obj. č. 1, 2 a 3/2018
17.1.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o dražbe – KN-C 1788/173 k.ú. Rosina
17.1.2018 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 738


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript