Deň úcty k starším (12. 10. 2014)

KULTÚRA
napísané 12.10.2014 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 14.10.2014

Obec Rosina si opäť uctila skôr narodených obyvateľov našej obce, keď v nedeľu 12. 10. 2014 v rosinskom kultúrnom dome usporiadala Komisia kultúry, školstva a športu pri OcÚ Rosina v spolupráci so ZŠ a MŠ Rosina kultúrno-spoločenské podujatie k dňu úcty k starším osobám. Najskôr všetkých prítomných srdečne privítala členka komisie M. Pechočiaková a o niekoľko momentov potešili svojich starých rodičov, ale aj ostatných hostí naše deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy svojimi rečňovankami, pesničkami a vtipmi. Po tomto krásnom programe detí už zaznievali tóny hudobnej skupiny Bonita z Považskej Bystrice. To, že mali všetci dobrú náladu a že sa všetci zabávali, potvrdzujú aj fotografie všetkých zúčastnených nielen pri stoloch s občerstvením, ale aj pri tanci a speve. Napokon sa treba poďakovať komisii kultúry, žiakom základnej školy, ktorí pomáhali pri príprave darčekov a pohostenia pre hostí, vedeniu ZŠ a MŠ Rosina, ale aj ostatným, ktorí priložili pomocnú ruku pri príprave tohto podujatia.
Ľ. Rendár

Foto: Ľ. Rendár

Nové dokumenty