Ďakujeme občanom za skrášľovanie obce

OZNAM
napísané 14.10.2019 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 14.10.2019

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí pravidelne prispievajú takýmto spôsobom k zveľaďovaniu našej obce, životného prostredia a k skrášľovaniu okolia obecného úradu. 

 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 109
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 115 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za priestupky [§ 115 ods. 2 písm. a)],
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

§ 115
Priestupky

(2) Za priestupok podľa
a) odseku 1 písm. a) až r) možno uložiť pokutu do 1 500 eur.

(3) Priestupky podľa
a) odseku 1 písm. a) až r) prejednáva obec.

 

§ 115 Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) koná v rozpore s § 6 ods. 6,
b) nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore s týmto zákonom [§ 12 ods. 1 a 2,],
c) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)], 
        -> § 13 Zákazy Zakazuje sa a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
d) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
e) koná v rozpore s § 13 písm. g), h),
f) koná v rozpore s § 14 ods. 1 písm. j),
g) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
h) koná v rozpore s § 33 písm. b),
i) koná v rozpore s § 38 ods. 1,
j) koná v rozpore s § 43 ods. 3,
k) nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1,
l) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
m) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
n) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],
o) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
p) koná v rozpore s § 81 ods. 9,
q) koná v rozpore s § 81 ods. 13,
r) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,

Nové dokumenty